Индекс 2016
ОБЩИНА
Варна

За всички стълбове
2.84
1 2 3 4 5 1.94 Общинскисъвет 2.81 Кмет 3.64 Общинскаадминистрация 2.67 Политическипартии 3.15 Съдилища 2.83 Полиция 2.39 Бизнес 2.58 Медии 3.40 Гражданскообщество

За втора поредна година Варна е сред общините, които тепърва се очаква да развиват устойчива местна система на почтеност, стартирайки от ниски стойности на индекса за 2015 г. от 2,83 точки е регистрирайки минимално подобрение от 2-84 точки за 2016 г.. Органите на местно самоуправление и местна власт – Общински съвет (1,294) и кметска институция (2,81) – са изправени пред сериозно предизвикателство да направят оценка на дефицита на добри практики, наследени от предходния мандат 2011 -2015 г. Добри показатели за принос към местната система за почтеност регистрират единствено местната администрация (3,64) и гражданските организации (3,40). Местните политически партии (2,67) и организации на бизнеса (2,50) са в най-голяма степен длъжници за развитието на устойчива местна система за почтеност. Съдилищата (3,15), органите на МВР (2,83), регионалните медии (2,58) и е необходимо да подобрят капацитета си за ефективен принос към местната система за почтеност.

 

Най-съществени усилия са необходими по отношение подобряване на прозрачността в работата на общинския съвет и преосмисляне необходимостта от избор на местен обществен посредник. Етичните стандарти са сред основните инструменти, чието укрепване, основно в сектор полиция, биха имали съществен принос за подобряване на средата на местната система за почтеност.